Profil společnosti

Základní data:
Datum vzniku společnosti: 1. 1. 1994
Obchodní firma:
Zemědělské služby Dynín, a.s.
IČ: 60070820
DIČ: CZ60070820
Sídlo: Dynín 92; 373 64
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 611 dne 1. 1. 1994.
Obor podnikání: Výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata a ryby, obchod s přípravky pro výživu a ochranu rostlin, osiva, rozbory rostlin, půdy, objemných krmiv, další služby zemědělství.

Historie firmy
Obilná sila s výrobnou krmiv byla v Dyníně postavena v 60. a 70. letech. Závod se stal součástí celé sítě podniků zemědělského zásobování a nákupu. Tento stav trval až do roku 1992, kdy se tato síť rozpadla na jednotlivá střediska (ZZN), která vstoupila do 2. vlny kupónové privatizace. K 1. 1. 1994 začala existovat firma jako akciová společnost.

Poslání podniku, předmět činnosti firmy, cíle podniku

  • Úsek výrobní
    Výroba krmiv, směsí a bílkovinných koncentrátů pro všechny kategorie hospodářských zvířat a ryby, maloobchodní prodej vlastních výrobků, poradenství v oblasti výživy hospodářských zvířat.
  • Úsek obchodu
    Nákup, ošetření a následný prodej obilnin, luštěnin a olejnin. Dodávky sladovnických ječmenů pro sladovny a pivovary, dodávky potravinářských pšenic pro mlýny, dodávky olejnatlisovny. Prodej hnojiv, prostředků chemické ochrany rostlin a stájové chemie.
  • Úsek služeb
    Doprava krmiv a obilovin, skladování a ošetřování rostlinných výrobků, laboratorní rozbory. Poradenská činnost v oblasti výživy zvířat. Poradenská činnost v oblasti výživy a ochrany rostlin, konzervace pícnin, hnojení a příprava půdy.

Cíle podniku
Společnost ZSD, a.s. měla v počátcích svého působení jednoznačný cíl – prosadit se a udržet své tržní pozice. Tato snaha byla naplňována během několika posledních let, kdy podnik dosahoval tohoto cíle svou výrobní a obchodní činností, servisem, ale také formou kapitálové účasti v podnicích, které jsou jeho zákazníky. S postupem času podnik získal určitý podíl na trhu a prosadil se v konkurenci. Nyní se snaží o maximální tržní obrat, o jeho udržení a zvýšení. Současně s těmito cíli je dalším dlouhodobým záměrem zvyšování kvality produkce a tím i konkurenceschopnosti. Dalším cílem společnosti je udržení zemědělské výroby v regionu, stabilizace výrobních vertikál v rámci jižních Čech a okolí, krajinotvorba a přispění k udržitelnosti zemědělské výroby v regionu.

Externí analýza

Zákazníci
Mezi zákazníky patří zejména významné podniky provozující živočišnou a rostlinnou výrobu v jihočeském regionu, mlýny, rybářské společnosti atp.

Dodavatelé
Získání surovin do výroby, řeší podnik jak dobrými vztahy se svými dodavateli, kteří jsou ve většině případů zároveň odběratelé (zemědělské společnosti, soukromně hospodařící zemědělci), tak i spoluprací s obchodními firmami. Těmi nejvýznamnějšími jsou podniky zabývající se zemědělskou prvovýrobou v okolí firmy. Této spolupráce si vážíme především, protože přispívá k cíli firmy udržet a rozvíjet zemědělskou výrobu v regionu. Významný podíl výrobních surovin zabezpečují také dceřiné společnosti.

Rozdělení regionálního trhu, konkurence
Dnes, v dynamicky se měnících tržních podmínkách, není možno stanovit přesné tržní podíly jednotlivých zemědělských zpracovatelských firem v rámci jihočeského regionu.
Signály, jakými je rozšiřující se počet zákazníků, požadavky zákazníků na další služby a přijaté nabídky potvrzují konkurenceschopnost firmy. Konkurenci, kterou představují společnosti podobného typu v naší oblasti, ale i v rámci České republiky i širšího evropského měřítka je v naší společnosti věnována trvalá pozornost (sledování procesu vstupu ČR do Evropské Unie a s tím související změny v podnikatelském prostředí). Zde je a bude nezbytné využívat konkurenčních výhod, které spočívají zejména ve velmi dobré kvalitě výrobků, přijatelné ceně a ve službách zákazníkovi (poradenská činnost, distribuce, práce se zákazníkem).

Zavedení a udržování systému jakosti
V roce 2016 došlo ve snaze o zvýšení důrazu na kvalitu výroby k rozhodnutí, zavést a udržovat systém jakosti GMP+ .

Interní analýza

Zabezpečení výroby
Krmiva jsou vyráběna ve výrobně, kterou zásobují tři obilná sila a sklady o celkové kapacitě ca 60000 tun surovin přímo ve firmě. Dalších cca. 15000 tun skladovacích kapacit má podnik k dispozici mimo své sídlo.

Technologie zajišťující výrobu a obchod
Vlastní výrobna krmiv a koncentrátů, která zabezpečuje hlavní podnikatelskou aktivitu firmy má kapacitu 20 tun za hodinu. Pracuje na třísměnný provoz. Technologicky využívá zařízení švýcarské firmy Bühler, A.G. Typ výroby je kontinuální. Po roce 1989 se nastartoval program obnovy zařízení výrobny, dnes pro nás pracuje kompletní výrobní linka vybavená špičkovou technologií (čtyři navažovací váhy, mikrolinka, míchací technika, 2 granulační lisy s plně automatickým řízením, mechanické dopravní cesty). Samozřejmostí je osvědčení pro výrobu medikovaných krmiv.

Podnikový informační systém
Firma využívá pro získávání informací a moderní řízení výrobní a obchodní činnosti podnikový informací systém Wesman od společnosti ZZNET.

Personální zajištění, management
V současné době podnik zaměstnává cca 70 pracovníků. Cílem podniku je růst produktivity práce. Management podniku tvoří pracovníci s vysokou oborovou odborností. Personální politika firmy byla v posledních letech zaměřena na snížení věkového průměru v řídící oblasti a vsadila tak na kartu dynamického, schopného a pružného manažera.

Strategickým cílem společnosti je působit na trhu v jihočeském regionu jako podnik, který je nezbytnou součástí agrárního řetězce, plně uspokojuje potřeby svých zákazníků a zůstane významným obchodním partnerem pro podnikatelské subjekty v regionu, ale i za jeho hranicemi v rámci evropského hospodářského prostoru.